Jordmenneskehedens modtagelighed for den ny verdensimpuls

Fra Martinus Respondoj
Spring til navigation Spring til søgning
35pxHvad handler artiklen om?
Denne artikels indledning bør kort forklare hvad artiklen handler om. Skriv det indlysende.

Kategoriseringen benytter et fast punkt i form af den enkeltes holdning til den gamle verdensimpuls, dvs. om kristendom, buddhisme og islam opfattes som forældet eller ej. Dette afhænger af udviklingsgraden af intelligens og følelse.

Kategorierne er skabt for at skabe større forståelse for jordmenneskeheden og dermed underbygge større forståelse og tolerance (LB1, stk. 149)

Beskrivelserne af kategorierne starter i Livets Bog 1, stk. 120 [1]

  • Gruppe A: Løsrevet fra de gamle religioner og dogmer
  • Gruppe B: Opfatter fortsat de store religioner som en uundværlig velsignelse

Tre kategorier baseret på forholdet mellem intelligens og følelse

  • Ligevægt i udviklingen af intelligens og følelse
  • Overvægt af intelligens i forhold til følelse
  • Overvægt af følelse i forhold til intelligen


Kendetegn for de to grupper

"Men medens uligevægtens kulmination hos følelseskategoriens væsener giver sig udslag i overreligiøsitet, fanatisme, udsvævelser, perversitet og selvmord, vil uligevægtens yderste konsekvenser hos intelligenskategoriens væsener derimod give sig udslag i antireligiøsitet, religionsforfølgelse, materialisme, forbrydervæsen og henrettelser." (LB1 stk. 134)[2]

Følelsesovervægt giver åndelig indstilling. Intelligensovervægt giver materiel indstilling.

Første kategori i gruppe A - ligevægt mellem følelse og intelligens

Kategorien har væsener med ligevægt mellem intelligens og følelese samt at væsenerne er vokset fra den gamle verdensimpuls religioner.

Martinus beskriver væsener i denne kategori bl.a. på følgende måde:

"Sådanne væsener vil derfor altid fremtræde med en sund ligevægt i bevidsthedslivet, idet deres følelsesliv aldrig vil komme til noget overdrevent eller uligevægtigt udbrud på grund af, at deres intelligens- eller fornuftsevne netop er så stærk, at den altid vil være til stede som en beherskende eller regulerende faktor, ligesom de intelligensmæssigt eller teoretisk heller aldrig kan komme for langt ud i det unaturlige eller fantastiske, idet deres følelsessans da vil være stærk nok til at ophæve sådanne tendenser." (LB1, stk. 123)[3]

Disse væsener befinder sig i "den store fødsels forgård".

Anden kategori i gruppe A - stærk følelse i forhold til intelligens

Kategorien består af væsener med for stærk følelse i forhold til intelligens.

Kategorien er inddelt i seks afdelinger.

Afdeling 1

Mangler meget lidt intelligens for at tilhøre den første kategori. Er ydmyge, tolerante og uselviske, når intelligensen periodevis er stærk nok til at opretholde afsky for kødspisning, intolerance, o.lign. Er ikke røvere, mordere eller tyve. Kan være sortseere pga. selviske forhåbninger. Tærskelens vogtere holder delvist væsenet ude af den store fødsels forgård. Ikke specielt materialistisk indstillet.

Upartisk overfor den ny verdensimpuls. Kan stille sig forhåbninger og forventninger, som ikke er helt rene.

Se Martinus forklaring i stykke xxx [4].

(kunstnere og forfattere)

Afdeling 2

Begynder at omhandle flertallet af menneskeheden.

Repræsenterer en række former for et "fejlagtigt behersket og undertiden endog vildledt følelsesliv" (LB1, stk. 126)[5]

Uintelligent følselse er religiøs fanatisme. Indignation overfor andre åndssamfund. Kan tro at deres teoretiske viden er deres egen.

Afdeling 3 - fantaster

Overreligiøse "fantaster". Stærkt udviklet følelsesliv og et for lidt udviklet intelligensliv. Kan tro at de er "nye messiasser" eller "verdenslærere".

Jalosi og intolerance mod anderledes tænkende.

Afdeling 4 - ikke helt færdig med den gamle verdensimpuls

Er ikke helt færdige med den gamle verdensimpuls. Tror delvist på dogmerne og delvist på en fornyelse af dogmerne.

Dogmerne kan være "religiøs hjemve".

Afdeling 5 - kunstnere

Kunstnere. Ikke nødvendigvis specielt religiøse.

Når den kunstneriske genialitet er kulmineret vil de søge den moralske genialitet og få den forholdsvist hurtigt.

Kan have en mindre betydelig intolerance overfor den nye verdensimpuls kunst.

Afdeling 6 - seksualitet som last

En kategori, hvor seksualiteten er blevet en last.

Ingen væsentlig modstand mod eller interesse for den ny verdensimpuls.

Tredje kategori i gruppe A - for stærk udviklet intelligens i forhold til følelsen

For lille følelse i forhold til intelligens [6].

Materielt indstillede på livstilling, penge, stand, ære og andre folks meninger.

Afdeling 1 - Filosoffer og åndsforskere

Afdelingen udgøres af filosoffer og åndsforskere [7].

Afdeling 2 - materielt indstillede forskere

Også forskere. Større disharmoni mellem intelligens og følelse end første afdeling. Ikke åndsforskning. Kun fysisk materiel forskning. Egentlige videnskabsmænd [8].

Videnskab defineret som materiel forskning og visdom som også rummer følelses og åndsviden.

Kan opleve den ny verdensimpuls som "uvidenskabelig" og som fantasi, men kan også være sympatisk.

Afdeling 3 - politikere

Hovedinteresse er samfunds- og regeringsforhold. Politikere. Strækker sig fra selviskhed til uselviskhed.

Kan være anti-religiøse.

Afdeling 4 - Forretningsfolk

Afdelingen består af forretningsfolk.

Præget af altbeherskende egoisme, gridskhed, magtsyge, hensynsløshed, gerrighed, hykleri og ærgerrighed.

Reklamevæsenets selviskhed maskeret som uselviskhed. Underminerer sig selv pga. folk udsættes for dette, hvilket betinger oprettelsen af et internationalt verdensrige.

Afdeling 5 - forbrydere

Forbrydere. Holder sig ikke tilbage fra røveri, mord og drab. Er til forskel fra 4 afdeling i konflikt med loven.

Yngre sjæle i civilizationen, som er kommet under dens "opdragelse".

Gruppe B

En gruppe af væsener, som ikke er vokser fra den gamle verdensimpuls.

Forskellen på gruppe A og B er væsenernes religiøse indstilling og ikke nødvendigvis deres titler (gruppe B kan have professorer o.lign.).

Gruppe B har fortsat behov for den guddommelige suggestion.

Første kategori i gruppe B

Jævnbyrdig intelligens og følelse men på et mere primitivt niveau end gruppe A.

Oprigtigt og virkelig troende væsener. De ædleste indenfor Gruppe B. Kan være tolerante ovefor andre religiøse opfattelser. Rolige og beherskede.

Anden kategori i gruppe B

Et for stærkt fremtrædende følelsesliv i forhold til deres intelligensliv.

Overmodtagelige for den gamle verdensimpuls. Kan gå over i det "fantastiske". Fanatiske tilhængere. Tilbedere af bogstavsformen end ånden og meningen.

Tredje kategori i gruppe B

Intelligens er lidt mere fremtrædende end deres følelse.

Ikke specielt religiøst anlagte pga. intelligensens overvægt. De yngste eller nyeste væsener indenfor civilisationen. Forbrydelserne er af mindre dimensioner end dem i Gruppe A, da gruppe A har været længere tid i civilizationen og er mere intelligensmæssigt udviklede. Ingen samvittighed overfor lovene. Overholder kun loven for at undgå straf.

Naturmennesker

Eksisterer nærmest ikke længere på jorden. Martinus opfordrer til at have en human holdning overfor dem.

Referencer